Untitled-1 copy
Leverings voorwaarden

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

 

Schweitzer Import vof

kantoor

Watermaalpad 15

1066 WX Amsterdam

 

 

Inschrijfnummer K.v.K. te­ Alkmaar: 33297405

-­------------------------------------------------------------

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten van Schweitzer Import vof. ook handelend onder www.stormcase.nl geves­tigd te Amsterdam, hierna te noemen "Schweitzer Import".

2.        De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".

3.        Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

4.        Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5.        Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 

1.        Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Schweitzer Import bin­dend.

2.        Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Schweitzer Import bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 

1.        Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Schweitzer Import zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Schweitzer Import het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.        Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van maten, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.        A.  Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Schweitzer Import gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen.

Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Schweitzer Import en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Schweitzer Import gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 

Schweitzer Import is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge­komen is, derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 5: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

 

1.        Levering vindt plaats in de winkel van Schweitzer Import of indien de wederpartij een andere plaats van levering wenst, op de door de wederpartij opgegeven locatie. In het laatste geval geschiedt levering niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.        Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werk­zaamheden dient Schweitzer Import derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.        Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.        Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Schweitzer Import zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Schweitzer Import stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Schweitzer Import in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

5.        Indien de wederpartij ook na verloop van de door Schweitzer Import gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Schweitzer Import het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.        Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.

7.        Schweitzer Import is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta­ling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 

1.       Schweitzer Import kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden c.q. de levering te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld. Ter zake aanvaardt Schweitzer Import geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, geleden door de wederpartij.

2.       Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Schweitzer Import niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Schweitzer Import gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

3.       Indien tijdens de uitvoering van een door Schweitzer Import aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Schweitzer Import niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Schweitzer Import het recht te vorderen dat de aan Schweitzer Import verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Schweitzer Import heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Schweitzer Import verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

4.       De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat:

A.      Schweitzer Import toegang krijgt tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden;

B.      op de plaats van uitvoering der werkzaamheden de voor het werk benodigde energieaansluitingen aanwezig zijn;

C.      de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d..

5.       Alle onkosten welke door Schweitzer Import worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge­komen.

 

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 

1.        Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Schweitzer Import te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.        Schweitzer Import is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

3.        De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.

4.        De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

5.        Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Schweitzer Import, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

 

ARTIKEL 8: BESTELLING VIA INTERNET

 

1.        Indien de bestelling van zaken via internet heeft plaatsgevonden, heeft de wederpartij het recht, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst met Schweitzer Import te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven.

2.        Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan Schweitzer Import.

3.        In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij, op een door Schweitzer Import te bepalen wijze, aan Schweitzer Import retour gezonden te worden.

4.        In geval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door Schweitzer Import zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd.

5.        Schweitzer Import heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover Schweitzer Import vermoedt of kan waarnemen dat:

A.      de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking;

B.      de zaak is geopend en/of gebruikt;

C.      de zaak is beschadigd.

6.        Schweitzer Import stelt de wederpartij per omgaande na ontvangst van de zaak in kennis van een eventuele weigering, dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.

 

ARTIKEL 9: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 

1.        De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta­teert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van Schweitzer Import te worden gebracht of bij levering op een opgegeven locatie te worden aangetekend op de vrachtbrief  / begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van Schweitzer Import te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief  / begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij Schweitzer Import binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan Schweitzer Import.

2.        Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan Schweitzer Import te worden gemeld.

3.        Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 10 van artikel 10 in aanmerking genomen.

4.        Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Schweitzer Import is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

5.        Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

6.        Schweitzer Import dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

7.        Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Schweitzer Import indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8.        In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Schweitzer Import te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Schweitzer Import de reclame gegrond verklaart.

9.        Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

10.    In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 

1.        Schweitzer Import kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Schweitzer Import bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

2.        Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Schweitzer Import - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

3.        Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Schweitzer Import nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Schweitzer Import gesloten verzekering.

4.        Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Schweitzer Import zich die zaken kosteloos te repareren dan wel te vervangen.

5.        Schweitzer Import staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

6.        Door Schweitzer Import geproduceerde zaken zijn door Schweitzer Import voorzien van een garantie.

7.        Zo door Schweitzer Import geleverde -van derden betrokken- zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

8.        Schweitzer Import verleent geen garantie ten aanzien van de kleurechtheid en de houdbaarheid van gebruikte materialen.

9.        De wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie wanneer software is ontdaan van de originele verpakking.

10.    In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt Schweitzer Import de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

11.    A.  In alle gevallen is de termijn waarbinnen Schweitzer Import tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen Schweitzer Import tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

12.    De wederpartij verliest diens rechten jegens Schweitzer Import, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Schweitzer Import tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:

A.      voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Schweitzer Import strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

B.      voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Schweitzer Import gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

C.      voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Schweitzer Import zijn verschaft en/of voorgeschreven;

D.      voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan Schweitzer Import, onder andere, doch niet uitsluitend, bij de assemblage van geleverde zaken;

E.      voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schweitzer Import.

 

ARTIKEL 11: BETALING

 

1.        Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur.

2.        Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.        Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.    zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;

B.    zal de wederpartij aan Schweitzer Import een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

C.    zal de wederpartij, na daartoe door Schweitzer Import te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;

D.    heeft Schweitzer Import het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Schweitzer Import zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4.        Ter keuze van Schweitzer Import kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5.        Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is Schweitzer Import bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Schweitzer Import het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6.        Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.        A.  Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op

Schweitzer Import heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B.   Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 12: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR EN VERHUUR VAN APPARATUUR

 

1.        Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur van apparatuur gesloten tussen Schweitzer Import en de wederpartij.

2.        De huur vangt aan op de dag waarop de gehuurde zaken het terrein van Schweitzer Import verlaten en de huur eindigt op de dag dat de gehuurde zaken op het terrein van Schweitzer Import zijn geretourneerd.

3.        Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van Schweitzer Import alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

4.        De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden.

5.        Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Schweitzer Import.

6.        Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies dienen onverwijld schriftelijk aan Schweitzer Import te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

7.        Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Schweitzer Import.

8.        Schweitzer Import is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Schweitzer Import of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.

9.        De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in goede staat op te leveren.

10.    De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van o.m. vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals het door de wederpartij was ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.

11.    Tijdens de huurperiode is de wederpartij verplicht de gehuurde zaken te verzekeren tegen brand, inbraak, diefstal, roof, plundering, sabotage, storm- en waterschade en soortgelijke omstandigheden, die buiten de schuld van de wederpartij tot schade kunnen leiden. De kosten van verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.

12.    De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Schweitzer Import. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten gebruike af te staan.

13.    In geval van beslaglegging op de gehuurde zaken daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden dient de wederpartij dit onverwijld aan Schweitzer Import te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Schweitzer Import.

14.    Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Schweitzer Import en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

15.    De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat de wederpartij:

-          in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt;

-          surséance van betaling verkrijgt of aanvraagt;

-          onder curatele of bewind wordt geplaatst;

-          zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;

-          bodembeslag wordt gelegd namens de fiscus;

-          op andere wijze het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen verliest.

 

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

1.       Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke berusten en blijven berusten bij Schweitzer Import, dan wel de oorspronkelijke maker.

2.       De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten -openbaarmaking of overdracht van gege­vens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Schweitzer Import voorbehouden.

3.       Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Schweitzer Import verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1.       Schweitzer Import behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Schweitzer Import heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2.       Schweitzer Import behoudt zich het recht voor de assemblage van geleverde zaken op te schorten, totdat de wederpartij aan zijn ermee verbandhoudene betalingsverplichting heeft voldaan.

3.       Ingeval Schweitzer Import een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van Schweitzer Import vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4.       De wederpartij is verplicht Schweitzer Import terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 15: PAND/WARRANTAGE

 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Schweitzer Import heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Schweitzer Import kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Schweitzer Import op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 16: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Schweitzer Import gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 17: OVERMACHT

 

1.        In geval nakoming van datgene waartoe Schweitzer Import krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van Schweitzer Import of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Schweitzer Import ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Schweitzer Import, is Schweitzer Import gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Schweitzer Import tot aan dat moment te voldoen.

2.        Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Schweitzer Import, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3.        In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Schweitzer Import in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Schweitzer Import verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 18: ANNULERING EN ONTBINDING

 

1.        A.  De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex          artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

B.      Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een      natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.        Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Schweitzer Import daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Schweitzer Import, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Schweitzer Import ter zake.

3.        Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 

1.       Op de tussen Schweitzer Import en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.       Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat Schweitzer Import de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Schweitzer Import gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3.       In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Schweitzer Import aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.